Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 01.06.2021 г. до 16.06.2021 г., на определения в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-463/14.04.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени и помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“

 

Столична община – район  „Сердика“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА21-РД98-11/11.02.2021 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР21-РД98-12/28.05.2021 г. на кмета на СО – район „Сердика“,

О Б Я В Я В А:

Удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 01.06.2021 г. до 16.06.2021 г., определения в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-463/14.04.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени и помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“, за срок от 5 (пет) години.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

Обект № 1 терен, представляващ ПИ с идентификатор 68134.507.1359 (шест осем едно три четири точка пет нула седем точка едно три пет девет) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 949,00 (деветстотин четиридесет и девет) кв. м, актуван с АЧОС № 1874/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. ,,Старата воденица”, попадащ в УПИ V – 1359, кв. 16 съгласно действащ ПУП – ПРЗ за м. „Орландовци – Малашевци“, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на главния архитект на гр. София.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 444,00 (четиристотин четиридесет и четири) лева без ДДС (0,47 лв./кв. м).

Специфично конкурсно условие: Теренът ще се ползва за открит склад.

Обект № 2 – терен и сгради, представляващ ПИ с идентификатор 68134.503.267 (шест осем едно три четири точка пет нула три точка две шест седем) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-22-1246/05.11.2012 г. на началника на СГКК – София, с площ от 2136,00 (две хиляди сто тридесет и шест) кв. м и построените в него: едноетажна сграда с идентификатор 68134.503.267.3 (шест осем едно три четири точка пет нула три точка две шест седем точка три) по КККР на гр. София, със застроена площ от 158,00 (сто петдесет и осем) кв. м, и едноетажна сграда с идентификатор 68134.503.267.4 (шест осем едно три четири точка пет нула три точка две шест седем точка четири) по КККР на гр. София, със застроена площ 120,00 (сто и двадесет) кв. м, актувани с АЧОС № 2006/29.08.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящи се в гр. София, ул. ”Лазар Михайлов“ № 95, попадащи в УПИ III – за сладкарница, кв. 50, съгласно действащия ПУП – ПРЗ за м. кв. „Бенковски“, одобрен със Заповед № РД09-86/02.06.1989 г. на ИК на ОБНС „Сердика“.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 1555,00 (хиляда петстотин петдесет и пет) лева без ДДС (0,36 лева/кв. м за терен, 3,59 лева/кв. м за сграда с идентификатор 68134.503.267.3 и 1,79 лева/кв. м за сграда с идентификатор 68134.503.267.4).

Специфично конкурсно условие: Теренът и сградите ще се ползват за търговски обекти.

Обект № 3 – помещения – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.512.53.1 (шест осем едно три четири точка пет едно две точка пет три точка едно) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, изградена в ПИ с идентификатор 68134.512.53 (шест осем едно три четири точка пет едно две точка пет три) по КККР на гр. София, попадащ в УПИ V – за ЖС, кв. 887, м. „Фондови жилища“ по плана на гр. София, одобрен с Решение № 55 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС, представляващи: магазин с идентификатор 68134.512.53.1.19 (шест осем едно три четири точка пет едно две точка пет три точка едно точка едно девет) по КККР на гр. София, със застроена площ от 120,00 (сто и двадесет) кв. м и прилежащото му складово помещение с идентификатор 68134.512.53.1.20 (шест осем едно три четири точка пет едно две точка пет три точка едно точка две нула)  по КККР на гр. София, със застроена площ от 52,00 (петдесет и два) кв. м, актувани с АЧОС № 2021/27.01.2020 г. на СО – район ,,Сердика“, находящи се в гр. София, ж.к. ”Фондови жилища”, ул. „Пражка пролет“, бл. 1А, вх. А.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 756,00 (седемстотин петдесет и шест) лева без ДДС (5,18 лева/кв. м за магазин и 2,59 лева/кв. м за склад).

Специфично конкурсно условие: помещението ще се ползва за търговски обект.

Обект № 4 – помещение, представляващо магазин, с идентификатор 68134.508.797.2 (шест осем едно три четири точка пет нула осем точка седем девет седем точка две) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 120,00 (сто и двадесет) кв. м, актуван с АЧОС № 2036/27.09.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящо се в гр. София, ул. ,,Железопътна” № 20, попадащ в УПИ XXV – за общ. строителство, кв. 54, м. „Орландовци – Малашевци“, съгласно действащия ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на главния архитект на гр. София.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 450,00 (четиристотин и петдесет) лева без ДДС (3,75) лева/кв. м.

Специфично конкурсно условие: помещението ще се ползва за търговски обект.

Начална месечна конкурсна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 260,00 (двеста и шестдесет) лева, без ДДС.

Гаранция за участие: 100,00 (сто) лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС. Сумата се заплаща на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 16.06.2021 г.   

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч. на 16.06.2021 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Дата, място и час на провеждане на конкурса: 17.06.2021 г. от 11:00 часа в заседателната зала на СО – район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, етаж. 4.

За всеки отделен обект, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 02/931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

01.06.2021