Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 21.05.2021 г. до 07.06.2021 г., крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“

 

Столична община – район  „Сердика“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-428/18.03.2021 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР21-РД98-10/20.05.2021.2021 г. на кмета на СО – район „Сердика“,

 

О Б Я В Я В А

Удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 21.05.2021 г. до 07.06.2021 г., определения в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-462/14.04.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет:  „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“, за срок от 5 (пет) години.

Информация за обекта, предмет на конкурса:

Част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 8/16.01.1997 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в СО – район „Сердика“, бул. ”Княгиня Мария-Луиза” № 88, представляваща помещение с площ от 51,58 (петдесет и един цяло петдесет и осем) кв. м, заедно с 5,50 (пет цяло и петдесет) кв. м прилежащи идеални части, на втори етаж в административната сграда на район „Сердика“, с идентификатор 68134.514.14.1 (шест осем едно три четири точка пет едно четири точка едно четири точка едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.514.14 (шест осем едно три четири точка пет едно четири точка едно четири), попадащ в УПИ VI – 12, кв. 60, м. „Зона Б – 15 – част от пробив бул. „Данаил Николаев“ по плана на регулация, одобрен с Решение № 7 по Протокол № 46/18.12.2002 г. на Столичен общински съвет.

Специфично конкурсно условие: Помещението ще се ползва за кафе.

Начална месечна конкурсна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 260,00 (двеста и шестдесет) лева, без ДДС.

Гаранция за участие: 100,00 (сто) лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с ДДС. Сумата се заплаща на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 07.06.2021 г.   

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч. на 07.06.2021 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Дата, място и час на провеждане на конкурса: 08.06.2021 г. от 11:00 часа в заседателната зала на СО – район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, етаж 4.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 02/931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

21.05.2021