Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се в с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово“

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА21-РД98-14/12.02.2021 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължаване срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово“, както следва:

Обособена позиция № 1: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 24,00 кв. м, заедно с 4,60 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположен на първи етаж в двуетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 51250.5714.290.3,  със застроена площ от 211,00 кв. м, построена върху поземлен имот с идентификатор 51250.5714.290 по КККР на с. Негован, актуван с АПОС № 2981/15.10.2012 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Негован, ул. „Васил Левски“ № 35.

- Началната конкурсна наемна цена – 155,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община;
- Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 2: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 26,66 кв. м, заедно с 6,46 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположен на първи етаж в триетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 65601.5479.270.1,  със застроена площ от 259,00 кв. м, актувана с АПОС № 3813/14.02.2014 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270 по КККР на с. Световрачене, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36.

- Началната конкурсна наемна цена – 185,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община;
- Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 3: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 28,80 кв. м, заедно с 6,60 кв. м прилежащи идеални части от общите такива,  разположен на втори етаж в двуетажна обществена сграда (детска градина и кметство) с идентификатор 57011.5548.212.1,  със застроена площ от 397,00 кв. м, построена върху поземлен имот с идентификатор 57011.5548.212 по КККР на с. Подгумер, актуван с АПОС № 3118/19.03.2013 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Подгумер, ул. „Стара планина“ № 4.

- Началната конкурсна наемна цена – 72,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община;
- Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 5: Стоматологичен кабинет с площ от 15,75 кв. м, заедно с 4,20 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположен на първи етаж в триетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 65601.5479.270.1,  със застроена площ от 259,00 кв. м, актувана с АПОС № 3813/14.02.2014 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270 по КККР на с. Световрачене, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36.

- Началната конкурсна наемна цена – 55,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община;
- Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

Обособена позиция № 6: Стоматологичен кабинет с площ от 16,80 кв. м, заедно с 4,60 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположен в едноетажна сграда (здравна служба) с идентификатор 40436.5396.190.1,  със застроена площ от 121,00 кв. м, построена върху поземлен имот с идентификатор 40436.5396.190 по КККР на с. Кубратово, актуван с АПОС № 3110/11.32.2013 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Кубратово, ул. „Здравец“ № 1.

- Началната конкурсна наемна цена – 55,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община;
- Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 20.05.2021 г. до 03.06.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 04.06.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на видно място в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметства: с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел: 02/991 7353.
Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

20.05.2021