"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на седем помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

ОБЯВА

 

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на седем помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 306 с площ от 16,38 кв. м – 250 лв.; кабинет № 308 с площ от 15,71 кв. м – 250 лв.; кабинет № 4 с площ от 14,45 кв. м – 50 лв.; кабинет № 5 с площ от 16,64 кв. м – 50 лв.; кабинет № 6 с площ от 14,45 кв. м – 50 лв.; кабинет № 7 с площ от 15,45 кв. м – 50 лв.; кабинет № 17 с площ от 16,64 кв. м – 50 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всеки един от кабинетите, без вкл. ДДС, е както следва: кабинет № 306 – 250 лв.; кабинет № 308 – 250 лв.; кабинет № 4 – 200 лв.; кабинет № 5 – 200 лв.; кабинет № 6 – 200 лв.; кабинет № 7 – 200 лева; кабинет № 17 – 200 лв. и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4. етаж в сградата на ''ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 24.06.2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 25.06.2021 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.06.2021 г. от 10:30 часа.

За справки – тел. 02/ 952 13 63.


 

02.06.2021