„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на терен, предназначен за открит паркинг, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „8-ми декември“ (пред Студентска поликлиника), с площ от 940 кв. м

05.10.2020

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ самостоятелно помещение със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“ с. Железница

05.10.2020

„ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД

30.09.2020

“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София

28.09.2020

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическото хранене в бюфет, в общинско училище – 172. ОУ „Христо Ботев“, на територията на Столична община – район „Нови Искър“

28.09.2020

Район „Нови Искър“ удължава срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“

28.09.2020

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с площ от 5 000 кв. м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот

25.09.2020

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на публична общинска собственост, находяща се в с. Плана, представляващ самостоятелен обект със специфично конкурсно условие – магазин за хранителни стоки

25.09.2020

Район „Илинден” продължава конкурса за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ реална част от имот за разполагане на терминално устройство – банкомат

24.09.2020

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. "Самоковско шосе", за поставяне на преместваем обект – павилион със специфично конкурсно условие – за дребни пакетирани стоки и напитки

18.09.2020