Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ самостоятелно помещение със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“ с. Железница

 

С Т О Л И Ч Н А   О Б Щ И Н А – РАЙОН ПАНЧАРЕВО

 

     1137, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, www.pancharevo.org

                     тел. 02/97-60-522, факс 02/ 992-15-06, e-mail : info@pancharevo.org

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 379 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 19 от Наредбата за общинската собственост,  чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2282/07.08.2020 г. на кмета на Столична община, обявява провеждането на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот, частна общинска собственост – АОС № 6626/02.06.2017 г., представляващ обособена част от самостоятелен обект с идентификатор 29150.7105.1047.2.1, съставляващ помещение за стоматологичен кабинет и прилежащите му идеални части с обща площ от 28,93 кв. м в сграда с идентификатор 29150.7105.1047.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 29150.7105.1047 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-36/17.06.2011 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ I – за обществено строителство от кв. 40а по ПУП, СО – район "Панчарево", с. Железница, ул. „Боровец“ № 1, със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 93,00 лв. (деветдесет и три лева) без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 100 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация от каса „Приходи” на район "Панчарево" е до 17:00 ч. на 06.11.2020 г.

Срокът за подаване на офертите на участниците е до 17:00 ч. на 06.11.2020 г. в деловодството на район Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. След изтичане на този срок оферти не се приемат.

Конкурсът   ще   се   проведе на 09.11.2020 г. от 11:00 ч., в сградата на район "Панчарево", с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230,  тел. 02/9760531 и 02/9760548, e-mail: info@pancharevo.org

05.10.2020