Район „Нови Искър“ удължава срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2296/11.08.2020 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“, за следните позиции:

Обособена позиция № 1: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 31,50 кв. м, заедно с 4,20 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 44224.5806.147.2, разположена върху ПИ с идентификатор 44224.5806.147, актуван с АОС № 3889/26.06.2014 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Локорско, бул. „Димитър Тошков“ № 23.

- Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител –80,00 лв. (без вкл. ДДС).

- Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 2: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 33,32 кв. м, заедно с 17,72 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, находящ се на първи етаж – обособен за здравни и социални услуги с идентификатор 21662.4820.343.2.1, в триетажна сграда с идентификатор 21662.4820.343.2, разположена върху ПИ с идентификатор 21662.4820.343, актуван с АОС № 2974/26.09.2012 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Доброславци, пл. „Мегдана“.

- Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 126,15 лв. (без вкл. ДДС).

- Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 3: Стоматологичен кабинет с площ от 13,00 кв. м, заедно с 5,80 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, находящ се на първи етаж – обособен за здравни и социални услуги с идентификатор 21662.4820.343.2.1, в триетажна сграда с идентификатор 21662.4820.343.2, разположена върху ПИ с идентификатор 21662.4820.343, актуван с АОС № 2974/26.09.2012 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Доброславци, пл. „Мегдана“.

- Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 50,00 лв. (без вкл. ДДС).

- Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на СО – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 28.09.2020 г. до 13.10.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 13.10.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, както и на видно място в сградите  на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметства с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне.  

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ –  тел: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

 

 

 

28.09.2020