Район „Илинден” продължава конкурса за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ реална част от имот за разполагане на терминално устройство – банкомат

 

В изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2181/16.07.2020 г., т. 5, на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2, от НУРПТК на СОС

              

СО – район „Илинден”

продължава конкурс

 

за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

реална част от имот 1,00 кв. м за разполагане на терминално устройство – БАНКОМАТ, в обособена част от помещение, находящо се на първи етаж от сградата на районна администрация СО – район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. № 51А, вх. Б – фронтофис.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 95,00 лв.  (без ДДС).

Гаранция за участие – 100,00 лв., (сто лева) под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16:30 ч. на 08.10.2020 г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 08.10.2020 г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 13.10.2020 г.  от 14:00 ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 – район „Илинден”.

 

 

24.09.2020