“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр. СОФИЯ

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 38/16.09.2020 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2019 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следват:
1. Гаражна клетка № 3 в „Склад резервни части и гаражи“ с площ от 34,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 160,00 лв. без ДДС;
2. Гаражна клетка № 4 в „Склад резервни части и гаражи“ с площ от 34,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 160,00 лв. без ДДС;
3. Гаражна клетка № 6 в „Склад резервни части и гаражи“ с площ от 34,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 160,00 лв. без ДДС;
4. Гаражна клетка № 7 в „Гараж специални коли“ с площ от 42,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 220,00 лв. без ДДС;
5. Гаражна клетка № 8 в „Гараж специални коли“ с площ от 42,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 220,00 лв. без ДДС;
6. Гаражна клетка № 9 в „Гараж специални коли“ с площ от 42,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 220,00 лв. без ДДС;
7. Еднообемна гаражна клетка № 1 с площ от 15,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60,00 лв. без ДДС;
8. Складово помещение № 2 в сутерена на блок А, кота – 4.20 на 6-етажна административна сграда, съгласно приложена схема с площ от 126,90 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 400,00 лв. без ДДС;
9. Реална част от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В), находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6-етажна административна сграда, съгласно приложена схема с площ от 180,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 550,00 лв. без ДДС;
10. Реална част от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В), находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6-етажна административна сграда, съгласно приложена схема с площ от 102,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 310,00 лв. без ДДС;
11. Част от първи етаж (пет помещения  и WC) на „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, разположени на 1-ви етаж с площ от 114,56 кв. м, ведно и с реална част от терен, съгласно приложени скица и схема, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с обща начална наемна цена от 710,00 лв. без ДДС.
12. Склад № 1 в сутеренния етаж на сграда „Двуетажна битова сграда”, съгласно приложена схема с площ от 58,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 180,00 лв. без ДДС.
13. Реална част от средно тяло на сграда "Авторемонтен корпус", съгласно приложена схема с площ от 108,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 400,00 лв. без ДДС.
14. Помещение „Механо-шлосерски отдел” с площ от 72,70 кв. м, ведно с реална част от терена пред помещението с площ от 30,00 кв. м, съгласно приложена скица, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 310,00 лв. без ДДС.
15. Реална част от сграда „Авторемонтен корпус” ведно със сервизен WC блок, съгласно приложена схема с площ от 324,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 1 060,00 лв. без ДДС.
16. Реална част от терен срещу източната фасада на сграда „Авторемонтен корпус”, съгласно приложена скица с площ от 55,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 90,00 лв. без ДДС.
17. Паркомясто за камион, находящо се в североизточната част на база на „ВиК” ЕАД, съгласно приложена скица с площ от 30,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 105,00 лв. без ДДС.
18. Реална част от стълбищната площадка при главния вход на шестетажната административна сграда, заедно с портиерното помещение, съгласно приложена схема, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като  общата наемна площ е от 91,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 455,00 лв. без ДДС.
19. Помещение «ИНКАСО» (бивш паричен салон), разположено на втори етаж от шестетажната административна сграда с площ от 418,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 1 505,00 лв. без ДДС.
20. Помещение № 212 с площ от 32,00 кв. м, на втори етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като  общата наемна площ е от 35,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 175,00 лв. без ДДС.
21. Помещение № 7, на втори етаж от  шестетажната  административна сграда с площ е от 36,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 180,00 лв. без ДДС.
22. Помещение № 306 с площ от 50,00 кв. м, на втори етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като  общата наемна площ е от 53,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 265,00 лв. без ДДС. 
23. Помещение № 7 с площ от 35,00 кв. м, на четвърти етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като  общата наемна площ е от 38,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 190,00 лв. без ДДС.
24. Помещение № 6 с площ от 25,00 кв. м, на четвърти етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 28,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 140,00 лв. без ДДС.
25. Реална част от терен, разположен в североизточната част на Базата на „ВиК” ЕАД, гр.София, до задната част на еднообемни гаражни бетонови клетки с площ от 100,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 180,00 лв. без ДДС.
26. Луксозен офис със застроена площ от 64,70 кв. м и полезна площ от 59,85 кв. м, находящ се в гр. София, жк. „Младост 1А”, ул. "Кръстьо Раковски",  бл. № 509, ет. 1 с начална наемна цена от 500,00 лв. без ДДС.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД, гр. София, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2, стая № 206 всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 14.10.2020 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 14.10.2020 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД, гр. София, до 14.10.2020 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 14.10.2020 г. вкл., всеки работен ден от 08:30ч. до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 15.10.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2, тел. 0884 770 520.

28.09.2020