„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с площ от 5 000 кв. м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот

 

О Б Я В А

 

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс по реда на чл. 17, ал. 1 и сл.

от НРУТДУПСОТД за отдаване под наем на:

 

1. Недвижим имот с площ от 5 000 кв. м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот с обща застроена площ от 30 150 кв. м, съгласно АОС (частна) № 639/01.04.2003 г., находящ се в гр. София, район „Студентски”, парцел I, кв. 83.

Наемният договор се сключва за срок от 3 (три) години.

2. Начална месечна наемна цена за обекта – 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева), без ДДС.

3. Размер на депозит за участие – 150 лв. (сто и петдесет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:

            Банка: „Общинска  банка”АД
            IBAN: BG26SOMB91301027122801
            BIC: SOMBBGSF

4. Оглед  на обекта задължително се извършва на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., до 09.10.2020 г. включително, след предварително обаждане на тел. 02/8220834; 02/8221153; 0884467032.

5. Конкурсът ще се проведе на 12.10.2020 г., от 10 ч., в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. „Българска морава” № 2. Конкурсната комисия заседава в закрито заседание.

Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София, 1303, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2, тел. 02/8220834; 02/8221153, 0884467032, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 09.10.2020 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 30 (тридесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД: „Общинска  банка”АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

Краен срок за приемане предложения – до 16:30 ч. на 09.10.2020 г., включително. Място за приемане на документацията – административната сграда на „Спортна София – 2000” ЕАД, в гр. София, 1303, р-н "Възраждане", ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2.

           

 

 

 

 

25.09.2020