„ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център ХХІV – София” ЕООД, ЕИК 000691308, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на ДКЦ-то, с адрес: град София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3, както следва:

Имот 2: Кабинет № 4, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,70 кв. м, заедно с прилежащите му 11,67 кв. м ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 3 и кабинет № 5. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации.

Имот 3: Кабинет № 14, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 29,23 кв.м., заедно с прилежащите му 14,28 кв. м ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 13 и кабинет № 15. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации.

Имот 6: Кабинет № 59, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 30,68 кв. м, заедно с прилежащите му 13,93 кв. м ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 58 и кабинет № 60. Предназначение: Имотът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот 7: Кабинет № 63, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 30,68 кв. м, заедно с прилежащите му 13,93 кв. м ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 62 и кабинет № 64. Предназначение: Имотът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации

Срокът за подаване на офертите ще бъде продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса до 13:00 ч. на 15.10.2020 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: За имот 2: 123,00 лева без ДДС. За имот 3:  145,00 лева без ДДС. За имот 6: 137,00 лева без ДДС. За имот 7: 163,00  лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: няма.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация: 40 (четиридесет) лева без ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 15.10.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 15.10.2020 г. Документи се приемат в деловодството на ДКЦ-то, стая 42 на 3. етаж, всеки работен ден от 09:30 до 13:00 часа.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 16.10.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3.

За справки и огледи: тел. 0898997171, Теменужка Колчева – завеждащ административна служба.

 

 

Управител на „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД:..............
/д-р Силвия Янева/

 

30.09.2020