Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическото хранене в бюфет, в общинско училище – 172. ОУ „Христо Ботев“, на територията на Столична община – район „Нови Искър“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

СО – район „Нови Искър“, в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на СОС, на основание чл. 31 във връзка с чл. 52 от НУРПТК на СОС и чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2428/14.09.2020 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическото хранене в бюфет, в общинско училище – 172. ОУ „Христо Ботев“, на територията на Столична община – район „Нови Искър“, а именно: помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет, с площ от 4,30 кв. м, заедно с 2,20 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, актувано с АОС № 2942/07.08.2012 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Христо Ботев“ № 51,  разположено на първи етаж в двуетажен корпус, представляващ сграда за образование на 172 ОУ „Христо Ботев“ с идентификатор 00357.5354.567.3.

- Начална конкурсна наемна цена – 6,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

- Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

- Цена на конкурсната документация – 50 лв. (петдесет лева) без включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 28.09.2020 г. до 27.10.2020 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от фронтофиса на СО-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121.

-Конкурсът ще се проведе на 28.10.2020г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI МЦ).

- В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

- Гаранция за участие в конкурса в размер на 100 лв. (сто лева) с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на СО – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа“ и на видно място  в сградите на Столична община и СО – район „Нови Искър“.

За информация: отдел „УОСЖФ и РКТД“, СО – район  „Нови Искър“, тел. 02/991 7353

 

28.09.2020