Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на публична общинска собственост, находяща се в с. Плана, представляващ самостоятелен обект със специфично конкурсно условие – магазин за хранителни стоки

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на влязло в сила Решение № 380 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА20-РД09-2283/07.08.2020 г. на кмета на Столична община обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 6035/16.01.2017 г. на СО – район "Панчарево", находящ се в с. Плана, СО – район "Панчарево", м. Чаршията, ет. 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56624.7203.1079.1.2, с площ 85 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-55/15.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I – за салон, селкоп от кв. 3 по действащия регулационен план на с. Плана, със специфично конкурсно условие: за магазин за хранителни стоки.

I. Начална месечна конкурсна наемна цена:

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, е 137,00 (сто тридесет и седем) лева без ДДС.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 25.09.2020 г. до 17:00 часа на 26.10.2020 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 – на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 26.10.2020 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

V. Конкурсът  да   се   проведе на 27.10.2020 г. от 11:00 ч.  в сградата   на   район  "Панчарево", с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail :. info@pancharevo.org.

25.09.2020