Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. "Самоковско шосе", за поставяне на преместваем обект – павилион със специфично конкурсно условие – за дребни пакетирани стоки и напитки

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 3, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на влязло в сила Решение № 316 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА20-РД09-2208/23.07.2020 г. на кмета на Столична община обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реална част от имот в улична регулация – тротоар, публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. "Самоковско шосе", за поставяне на преместваем обект – павилион, с площ 21,00 кв. м, за търговска дейност, по индивидуален проект и одобрена от главен архитект на СО локална схема № 2 за кв. 25 (Позиция № 2), със специфично конкурсно условие: за дребни пакетирани стоки и напитки“.

II. Начална месечна конкурсна наемна цена

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община е 201,00 (двеста и един) лева без ДДС 9,56 лв. (девет лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС за 1 кв. м.

III. Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

IV. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 18.09.2020 г. до 17:00 часа на 19.10.2020 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 – на Каса „Приходи”.

V. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 19.10.2020 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

VI. Конкурсът да се проведе на 20.10.2020 г. от 11:00 часа в сградата на СО – район „Панчарево", с административен адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе " № 230.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

VII. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.       

VIII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail: info@pancharevo.org

 

 

 

18.09.2020