Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля – 2“

24.01.2020

"Егида – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

23.01.2020

Район "Триадица" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години, на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в девет общински училища, находящи се на територията на район „Триадица“

22.01.2020

Район "Люлин" удължава срока за закупуване и подаване на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс по обособени позиции

21.01.2020

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на две помещения – кабинети, находящи се съответно на първи и четвърти етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

17.01.2020

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

17.01.2020

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващо помещение със специфично предназначение – аптека

16.01.2020

"ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява, че продължава срока за подаване на офертите (поради липса на подадени оферти) относно публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на центъра – кабинети и помещение

14.01.2020

Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 141. ОУ „Народни будители“, със специфични конкурсни предназначения – за ученическо столово хранене (Ученически стол – разливно и ученически бюфет)

10.01.2020

Район “Овча купел” отменя конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически стол, с площ 102 кв. м

09.01.2020