Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля – 2“

 

О Б Я В А

          

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  СОА18-РД-98-26/20.08.2018 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот  – публична общинска собственост.

Предмет на конкурса – отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля – 2“:

Част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 10/13.12.1996 г. на СО – район „Връбница“, находящ се в гр. София, СО – район Връбница, ж.к “Обеля – 2“, представляваща помещение с площ 16,94 (шестнадесет цяло и деветдесет и четири) кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата с площ 2,56 9 (две цяло и петдесет и шест) кв. м или с обща площ 19,50 (деветнадесет цяло и петдесет) кв. м на първи етаж на четириетажна сграда за образование с идентификатор 68134.2816.52.1 цялата  с площ 1 343 (хиляда триста четиридесет и три) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.52 с площ 23 194 (двадесет и три хиляди сто деветдесет и четири) кв. м, при съседи: 68134.2816.2422, 68134.2816.1053, 68134.2816.2394, 68134.2816.1114, 68134.2816.2454, 68134.2816.2431 и 68134.2820.2440 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I – за училище, от кв. 18 по плана на ж.к. „Обеля – 2“.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 70,00 лв. без ДДС по т 1.

Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 31.01.2020 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16:00 ч. на 07.02.2020 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 10.02.2020 г. от 14:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-54.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА“:

                                    /МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

 

                                                                                                                

                                                                                                                                             

24.01.2020