"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на две помещения – кабинети, находящи се съответно на първи и четвърти етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

ОБЯВА

 

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на две помещения – кабинети, находящи се съответно на първи и четвърти етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна дена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 18 с площ от 16,64 кв. м – 80 лв. и кабинет № 406 с площ от 23,78 кв. м – 220 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всяко едно от помещенията е равен на посочената начална конкурсна наемна цена за съответното помещение и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС за всяко едно от помещенията, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 13.02.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: до 15:00 ч. на 14.02.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 17.02.2020 г. от 10:30 часа.

За справки: тел. 02/ 952 13 63.


 

17.01.2020