Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 141. ОУ „Народни будители“, със специфични конкурсни предназначения – за ученическо столово хранене (Ученически стол – разливно и ученически бюфет)

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” организира и провежда конкурс със специфично конкурсно условие с предмет: отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 1877 от 17.05.2012 г., разположени в сградата на 141. ОУ „Народни будители“, с адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, ул. „Народни будители“ (до бл. 5), УПИ II – „за училище“, кв. 7, м. „Свобода“, сграда с идентификатор 68134.1376.2088.1, представляващи: Обособена позиция № 1: Ученически стол – разливно с площ 115,00 кв. м; Обособена позиция № 2: Ученически бюфет с площ 50,00 кв. м., за ученическо столово хранене.

1. Месечна наемна цена:

1.1. За обособена позиция № 1: Ученически стол – разливно: 62,00 (шестдесет и два) лева без ДДС

1.2. За обособена позиция № 2: Ученически бюфет: 27,00 (двадесет и седем) лева без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101.

Конкурсната документация може да бъде закупена и по банков път по сметка на СО – район „Надежда", IBAN: BG76SOMB91303124911801, BIC: SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД – клон „Денкоглу“.

3. Цена на конкурсната документация: 60:00 (шестдесет) лева с ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 (сто) лева.

5. Място за подаване на оферти: адм. сграда на СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж. 1 – фронтофис.

6. Срок за закупуване на документацията за участие и подаване на оферти: от 08:30 часа на 10.01.2020 г. до 17:00 часа на 24.01.2020 г. (включително).

7. Оглед на обектите: всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа след предварителна заявка на тел.: 0894718971.

8. Дата, място и час на провеждане на конкурса:  27.01.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“  № 55, ет. 3,  заседателна зала.

9. Документацията за участие е публикувана в сайта на СО – район „Надежда“: http://www.so-nadejda.com/

За информация: тел. 02 495-11-49, 02/495-17-98 отдел ПНО при СО – район „Надежда“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“  № 55.

10.01.2020