Район "Триадица" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години, на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в девет общински училища, находящи се на територията на район „Триадица“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН ТРИАДИЦА, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. по Протокол № 81 на СОС, Заповед № СОА19-РД09-1232/04.09.2019 г. на кмета на Столична община обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години, на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в девет общински училища, находящи се на територията на район „Триадица“, както следва:                                               

Обект № 1: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 770 от 21.11.2000 г., разположени в сградата на 20. ИОУ „Тодор Минков“, с адрес: ул. „Княз Борис I“ 27, представляващи Ученически стол и бюфет, с обща застроена площ 230,43 кв. м, полезна площ 171,80 кв. м.

Обект № 2: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 761 от 07.11.2000 г., разположени в сградата на 22. СУ „Георги Сава Раковски“, с адрес: бул. „Витоша“ 134, представляващи Ученически стол и бюфет, с обща застроена  площ 356,71 кв. м, полезна площ 228,34 кв. м.

Обект № 3: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 767 от 17.11.2000 г., разположени в сградата на 41. ОУ „Свети Патриарх Евтимий“, с адрес: ул. „Цар Самуил“ 24, представляващи Ученически стол и бюфет, с обща застроена  площ 234,50 кв. м, полезна площ 201,69 кв. м. 

Обект № 4: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 539 от 10.06.1999 г., разположени в сградата на 47. СУ „Христо Г. Данов“, с адрес: ул. „Димитър Манов“ 18, представляващи Ученически стол и бюфет, с обща застроена площ 488,70 кв. м, полезна площ 214,08 кв. м.

Обект № 5: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 357 от 08.08.1997 г., разположени в сградата на 73. СУ „Владислав Граматик“, с адрес: ул. „Георги Измирлиев“ 2, представляващи Ученически стол и бюфет, с обща застроена площ 461,06 кв. м, полезна площ 299,02 кв. м.

Обект № 6: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 769 от 21.11.2000 г., разположени в сградата на 104. ОУ „Захари Стоянов“, с адрес: ул. „Костенски водопад“ 60, представляващи Ученически стол, с обща застроена  площ 250,60 кв. м, полезна площ 210,50 кв. м.

Обект № 7: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 766 от 17.11.2000 г., разположени в сградата на 121. СУ „Георги Измирлиев“, с адрес: ул. „Георги Измирлиев“ 24, представляващи Ученически стол и бюфет, с обща застроена площ 669„69 кв. м, полезна площ 397,49 кв. м.

Обект № 8: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 771 от 21.11.2000 г., разположени в сградата на 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“, с адрес: бул. „България“ 43, представляващи Ученически стол и бюфет, с обща застроена площ 284,66 кв. м, полезна площ  224,64 кв. м.

Обект № 9: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 1589 от 05.06.2012 г., разположени в сградата на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, с адрес: ул. „Траянови врата“ 26, представляващи Ученически бюфет, със застроена  площ 125,12 кв. м, полезна площ 76,30 кв. м.

Началната месечна наемна цена е определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., посл. изм. и доп. с Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС  и за всеки обект е, както следва:

Обект № 1 – 172,68 лв. (сто седемдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки) без вкл. ДДС

Обект № 2 – 261, 82 лв. (двеста шестдесет и един лев и осемдесет и две стотинки) без вкл. ДДС

Обект № 3 – 194, 44 лв. (сто деветдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки) без вкл. ДДС

Обект № 4 – 178,12 лв. (сто седемдесет и осем лева и дванадесет стотинки) без вкл. ДДС

Обект № 5 – 276,40 лв. (двеста седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) без вкл. ДДС

Обект № 6 – 205,30 лв. (двеста и пет лева и тридесет стотинки) без вкл. ДДС

Обект № 7 – 391,76 лв. (триста деветдесет и един лев и седемдесет и шест стотинки) без вкл. ДДС

Обект № 8 – 225,84 лв. (двеста двадесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки) без вкл. ДДС  

Обект № 9 – 85,60 лв. (осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) без вкл. ДДС

Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: 100 (сто) лева.

Гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема за всеки един обект.

Конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 22.01.2020 г. до 17:00 часа на 20.02.2020 г.

Конкурсната документация се получава в административната сграда на СО – район "Триадица", с адрес гр. София, ул. "Алабин" № 54, стая № 102, след заплащане на цената в касата на СО – район "Триадица". Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 ч. на 21.02.2020 г. в деловодството на СО – район "Триадица", на адрес: гр. София, ул. “Алабин“ № 54.

Разглеждането на офертите ще се проведе в сградата на СО – район "Триадица", на адрес: гр.София, ул. “Алабин“ № 54, както следва:

- на 24.02.2020 г. от 10:00 часа – 20. ИОУ „Тодор Минков“

- на 24.02.2020 г. от 11:00 часа – 22. СУ „Георги Сава Раковски“

- на 24.02.2020 г. от 14:00 часа – 41. ОУ „Свети Патриарх Евтимий“

- на 24.02.2020 г. от 15:00 часа – 47. СУ „Христо Г. Данов“

- на 24.02.2020 г. от 16:00 часа – 73. СУ „Владислав Граматик“

- на 25.02.2020 г. от 10:00 часа – 104. ОУ „Захари Стоянов“

- на 25.02.2020 г. от 11:00 часа – 121. СУ „Георги Измирлиев“

- на 25.02.2020 г. от 14:00 часа – 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“

- на 25.02.2020 г. от 15:00 часа – Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ул. "Алабин" № 54, телефон за контакти: 02 8054 137.

                       

КМЕТ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“:

                                                           /ДИМИТЪР БОЖИЛОВ/

22.01.2020