"Егида – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

О Б Я В А

На основание Решение № 1 по Прототол № 2/20.01.2020 г. на Съвета на директорите на “Егида – София” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – район „Триадица”, бул. “Прага” № 23, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121660480, в състав: Огнян Цветанов Методиев – председател, Роман Николов Стоянов – член и Иван Йонов Йонов – изпълнителен директор, обявява:

І. Открива конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД, балансовата стойност на които не надхвърля 5% (пет процента) от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на 2019 година, при следните условия:

1. Таблица с обекти за конкурса:

Пореден № на обекта

Обща площ на търговския обект в кв. м

Начална месечна цена в лева, без ДДС

 

Срок за закупуване на конкурсна документация

Срок за подаване на предложения за участие

Дата на провеждане на конкурса

Подлез бул. "Васил Левски" и ул. "Ген. Гурко"

Магазин 4

23

506

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 4а

34

748

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 4в

20

440

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 5а

11

242

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 5

20.5

451

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 6

15

330

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 7

15

330

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 8

18

396

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 12

17

374

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 13

11

242

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Подлез бул. "Цариградско шосе" – "Орлов мост" подлез "Царевец"

Магазин 4

14.85

372

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 5

14.85

372

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 6

14.85

372

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Подлез бул. "Ситняково" и ул. "Цар Иван Асен II

Магазин 3

15

270

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 4

15

270

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 5

4

72

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 6

15

270

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Подлез бул. "Цариградско шосе" – Хотел "Плиска"

Магазин 1

21.30

1193

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 10

11.00

396

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 11

26.5

1484

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Подлез бул. "Цариградско шосе" – „Окръжна болница“

Магазин 3

12.48

275

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Магазин 2 (склад)

11.93

145

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Помещения Централен офис „Мадара”

Стая № 7

13.30

200

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Стая № 2

12.50

188

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

Стая № 14

22.82

343

20.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

 

2.1. Общи условия – критерии за оценка: а/ месечна наемна цена (водещ критерий) – не по-ниска от обявената начална – до 80 точки; б/ размер на предложената гаранция за добро изпълнение над минималния, заложен в конкурсните условия (допълнителен критерий, който се прилага при еднакви предложения по водещия критерий) – до 20 точки.

2.2. Специфични условия: а/ въвежда се абсолютната забрана за преотдаване на обекта от страна на наемателя.

3. Изисквания към участниците: участник в конкурса може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и тяхно обединение, което: е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон; не е обявено в несъстоятелност; не се намира в производство за обявяването му в несъстоятелност; не се намира в производство по ликвидация; не е лишено от правото да упражнява търговска дейност; няма задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; не е осъждано за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако е реабилитирано; няма задължения към „Егида – София” ЕАД. 

4. Ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, и място за нейното получаване, краен срок и място за приемане предложенията на участниците, размер на депозита:

4.1. Конкурсната документация ще се получава от деловодството на “Егида – София” ЕАД, находящо се в гр. София, бул. “Прага” №23, след заплащане на нейната стойност от 50,00 (петдесет) лева с ДДС, в брой на касата на дружеството на посочения адрес, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. в обявения срок за закупуване на документация. За всеки обект се закупува отделна конкурсна документация. 

4.2. Предложенията на участниците в конкурсите ще се приемат в деловодството на “Егида – София” ЕАД всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., в обявения срок за подаване на предложения, като за всеки обект се подава отделно предложение.

4.3. Депозитът за участие в конкурсите за един търговски обект е в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, а за складове и стаи – офиси, е в размер на 2 (два) месечни наема от обявената цена, внесени в брой в касата на “Егида – София” ЕАД.

5. Време и начин за оглед на обектите: всеки работен ден от 11:00 ч. до 15:00 ч. в обявения срок за закупуване на документация.

6. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците:

Заявление за участие; Представяне на участника (презентация); Административни сведения за участника; Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса; Оферта; Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър с ЕИК или от съответния съд, издадено след 01.01.2020 г.; Документ за регистрация по ДДС, при наличие на такава; Документ за регистрация по БУЛСТАТ; Удостоверение, че участникът не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено след 01.01.2020 г.; Удостоверение, че участникът не е в производство по ликвидация, издадено след 01.01.2020 г.; Удостоверение за липсата на задължения към държавата установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.01.2020 г.; Удостоверение за липса на задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.01.2020 г.; Свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо по закон участника; Декларация, че участникът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; Декларация за съгласие за обработване на лични данни на физическото лице – участник, законен представител или пълномощник на участника; Документ за внесен депозит; Документ за закупена конкурсна документация; Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник; Списък на документите, съдържащи се в предложението.

7. Други условия в съответствие с целите на конкурсите: срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от подаването ѝ.

8. Време и място на провеждане на конкурсите от 10:00 часа в административната сграда на “Егида – София” ЕАД в гр. София, бул. “Прага” №23.

ІІ. Утвърждава конкурсната документация и определя нейната стойност за закупуване в размер на 50,00 (петдесет) лева, с ДДС.

ІІІ. Възлага на изпълнителния директор на „Егида – София” ЕАД да назначи 5-членна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите в конкурсите, в деня на провеждане на конкурса, от които: представител на дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община и правоспособен юрист.  

 

 

23.01.2020