„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващо помещение със специфично предназначение – аптека

 

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

Описание на имота: Помещение, с полезна площ от 53,45 кв. м, заедно с прилежащите му 22,27 кв. м от общите части на сградата, намиращо се на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, вдясно от Централния вход на лечебното заведение.

Предназначение: имотът ще се ползва като аптека.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: 1 000,00 лв. (хиляда лева) с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 200 лева. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13:00 часа на 06.02.2020 г.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 06.02.2020 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00ч. на 06.02.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 07.02.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит: 13:00ч. на 27.02.2020 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.02.2020 г. от  10:00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Михаела Радева – завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

16.01.2020