Район “Овча купел” отменя конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически стол, с площ 102 кв. м

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136В

централа 955-44-62; тел. 855-61-61; факс 955-95-68

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание Заповед № РОК20-РД09-05/08.01.2020 г. на кмета на район "Овча купел" се ОТМЕНЯ провеждането на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на част от имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

1.1. Помещение – публична общинска собственост, съгласно АОС № 3395/06.06.2013 г., разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, с адрес: гр. София, район “Овча купел”, ул. ”Димитър Попниколов” № 7, УПИ-V, сграда с идентификатор 68134.4334.9406.1, представляващ ученически стол, с площ 102,00 кв. м.

 

09.01.2020