"ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява, че продължава срока за подаване на офертите (поради липса на подадени оферти) относно публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на центъра – кабинети и помещение

 

ОБЯВА

,Диагностично-консултативен център XXIV – София” ЕООД, ЕИК 000691308, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на ДКЦ, с адрес: град София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. "Ген. Никола Жеков“ № 3, както следва:

- Имот 1: Кабинет № 4, намиращ се на първи етаж, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 32,35 кв. м, заедно с прилежащите му 20,03 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации;

- Имот 2: Кабинет № 14, намиращ се на втори етаж, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 29,23 кв. м, заедно с прилежащите му 14,28 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации;

- Имот 4: Помещение без номер, намиращо се на първия етаж, вляво от централния вход на ДКЦ, състоящо се от еднопространствено помещение, с обща площ от 30,57 кв. м, заедно с прилежащите му 4,98 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва като аптека;

срокът за подаване на офертите ще бъде продължен съгласно заповедта за откриване на конкурса до 13:00 ч. на 30.01.2020 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: За имот 1: 140,00 (сто и четиридесет) лева без ДДС. За имот 2: 145,00 (сто четиридесет и пет) лева без ДДС. За имот 4: 670,00 (шестстотин и седемдесет) лева без ДДС.

Депозит за участие в конкурса: няма.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация: 40 (четиридесет) лева без ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXIV - София” ЕООД, не по-късно от 13.00ч. на 30.01.2020г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 30.01.2020 г. Документи се приемат в деловодството на ДКЦ, стая 42 на 3 етаж, всеки работен ден от 09:30 до 13:00 часа.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 31.01.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3.

За справки и огледи: тел. 0898997171, Теменужка Колчева – завеждащ административна служба.

 

Д-р Силвия Лазарова Янева,

Управител на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД

14.01.2020