Район "Люлин" удължава срока за закупуване и подаване на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс по обособени позиции

 

ОБЯВА

На основание Заповед № СОА19-РД98-30/05.08.2019 г. на кмета на Столична община, в изпълнение на Решение № 327 по Протокол № 76 от 30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Протокол № 1/20.01.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № РЛН20-РД91-12/20.01.2020 г. на кмета на СО – район „Люлин“ и Заповед № РЛН20-РД09-16/20.01.2020 г. на кмета на СО – район „Люлин“ за удължаване на срока за закупуване и приемане на конкурсни документи, се обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за: „Отдаване под наем на помещения, които са части от недвижими имоти – публична общинска собственост, за срок до 5 (пет) години“, по обособени позиции, както следва:

1.1. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 8741/28.04.2014 г. на СО –район „Люлин“, находящ се в гр. София, СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин – 8 м.р.“, ул. “Търново“ № 37, представляващи помещение – книжарница, с площ 5 (пет) кв. м, на първи етаж в двуетажна сграда за образование на 56-то СУ „Проф. Константин Иречек“, с идентификатор 68134.4358.61.2 (шест осем едно три четири точка четири три пет осем точка шест едно точка две) със застроена площ 447 (четиристотин четиридесет и седем) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4358.61 (шест осем едно три четири точка четири три пет осем точка шест едно), с площ 19 426 (деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и шест) кв. м, при съседи: 68134.4358.64, 68134.4358.62, 68134.4358.40, 68134.4358.272 и 68134.4358.60 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ III – за училище от кв. 19 по регулационния план на гр. София, м. “Люлин – 8“.

Специфично конкурсно условие – за книжарница.

Конкурсна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лв. или 10,00 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.2. Реални части от имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 8745/28.04.2014 г. на СО – район „Люлин“, находящ се в гр. София, СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин – 2 м.р.“, ул. "Стефана Клинчарова“№ 3, представляващи помещение –  книжарница, с площ 24 (двадесет и четири) кв. м, на първи етаж в пететажна сграда за образование на 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, с идентификатор 68134.4356.424.5 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири две четири точка пет), със застроена площ 756 (седемстотин петдесет и шест) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4356.424 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири две четири), с площ 31 275 (тридесет и една хиляди двеста седемдесет и пет) кв. м, при съседи: 68134.4356.520, 68134.4356.423, 68134.4356.425, 68134.4356.419, 68134.4356.419, 68134.4356.420 и 68134.4356.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ IV – за училище, от кв. 20 по регулационния план на гр. София, м. “Люлин - 2“.

Специфично конкурсно условие – за книжарница.

Конкурсна месечна наемна цена: 240 (двеста и четиридесет) лв. или 10,00 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.3. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 8745/28.04.2014 г. на СО –район „Люлин“, находящ се в гр. София, СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин – 2 м.р., ул. “Стефана Клинчарова“ № 3, представляващи помещение – стоматологичен кабинет, с площ 18,60 (осемнадесет цяло и шестдесет) кв. м, на втори етаж в двуетажна сграда за образование на 90-то СЕ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, с идентификатор 68134.4356.424.2 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири точка две), със застроена площ 542 (петстотин четиридесет и два) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4356.424 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири две четири) с площ 31 275 (тридесет и една хиляди двеста седемдесет и пет) кв. м, при съседи: 68134.4356.520, 68134.4356.423, 68134.4356.425, 68134.4356.419, 68134.4356.420 и 68134.4356.421 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ IV – за училище от кв. 20 по регулационния план на гр. София, м. “Люлин – 2“.

Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

Конкурсна месечна наемна цена: 223 (двеста двадесет и три) лв. или 12,00 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.4. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 8733/04.04.2014 г. на СО – район „Люлин“, находящ се в гр. София, СО – район „Люлин 4", ж.к. “Люлин – 1 м.р.“, бул. “Сливница" № 135, представляващи помещение – стоматологичен кабинет с площ 18,00 (осемнадесет) кв. м на първи етаж в двуетажна сграда за образование на 137-мо СУ „Ангела Кънчев“, с идентификатор 68134.4356.149 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка едно четири девет) с площ 11 679 (единадесет хиляди шестотин седемдесет и девет) кв. м, при съседи 68134.4356.159, 68134.4356.150, 68134.4356.151, 68134.4356.526 и 68134.456.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ II – за училище 80 по регулационния план на гр. София, м. Бул. "Сливница“.

Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

Конкурсна месечна наемна цена: 216 (двеста и шестнадесет) лв. или 12,00 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.5. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 8743/28.04.2014 г. на СО –район „Люлин“, находящ се в гр. София, СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин – 7 м.р.“, ул. "Полк. Стоян Топузов“ № 6, представляващи помещение – стоматологичен кабинет с площ 18,00 (осемнадесет) кв. м, на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 79-то СУ „Индира Ганди“, с идентификатор 68134.4360.264.3 (шест осем едно три четири точка четири три шест нула точка две шест четири точка три), със застроена площ 1 152 (хиляда сто и петдесет и два) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4360.264 (шест осем едно три четири точка четири три шест нула точка две шест четири) с площ 19 673 (деветнадесет хиляди шестотин седемдесет и три) кв. м, при съседи 68134.4360.273, 68134.4360.263, 68134.4360.262, 68134.4360.260, 68134.4360.258 и 68134.4360.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ XIII – за училище от кв .4 по регулационния план на гр. София, м. “Люлин – 7“.

Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

Конкурсна месечна наемна цена: 216 (двеста и шестнадесет) лв. или 12,00 лв./кв. м без вкл. ДДС.

1.6. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 9086/08.04.2015 г. на СО - район „Люлин“, находящ се в гр. София, СО – район „Люлин“, ж.к. “Люлин – 3 м.р.“, бул. “Захари Стоянов“ № 15, представляващи помещение – геодезически услуги с площ 4,60 (четири цяло и шестдесет) кв. м, на първо ниво в самостоятелен обект на две нива с идентификатор 68134.4361.56.20.4 (шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка пет шест точка две нула точка четири) с площи: за първо ниво – 124,23 (сто двадесет и четири цяло и двадесет и три) кв. м, и за второ ниво – 469,47 (четиристотин шестдесет и девет и четиридесет и седем) кв. м, в четириетажна административна сграда на СО – район „Люлин“ с идентификатор 68134.4361.56.20 (шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка пет шест точка две нула), със застроена 450 (четиристотин и петдесет) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.56 9шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка пет шест), с площ 14 111 9четиринадесет хиляди сто и единадесет) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18- 14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Специфично конкурсно условие – за геодезически услуги.

Конкурсна месечна наемна цена: 69 (шестдесет и девет) лв. или 15,00 лв./кв. м без вкл. ДДС.

Място на закупуване на конкурсна документация: СО – район „Люлин”, бул. ”3ахари Стоянов” № 15, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса.

Място за подаване на конкурсната документация: СО – район „Люлин“, бул. ”3ахари Стоянов” №15, бл. 327, ет. 1 – „Център за информация и услуги“.

Цена на конкурсната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Размер на гаранцията за участие: 100 (сто) лева.

Срок на подаване на офертите: от 08:30 ч. на 21.01.2020 г. до 17:00 ч. на 04.02.2020 г.

Дата на провеждане на конкурса на 05.02.2020 г. от 10:00 ч. в отдел РКТД на СО – район ’’Люлин”.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”3ахари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел.02/ 9237 234/286.

 

 

 

Кмет на район "Люлин":

/Милко Младенов/

21.01.2020