„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот 1 – Кабинет № 66, намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,12 кв. м, заедно с прилежащите му 10,04 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 2 – Кабинет № 67, намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с прилежащите му 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 3 – Кабинет № 70, намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,12 кв. м, заедно с прилежащите му 10,04 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Предназначение на имоти № 1, 2 и 3: Кабинетите ще се ползват от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентални кабинети за прегледи, лечение и консултации.

Имот 4 – Площ от 2 кв. м, предназначена за монтиране на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки, намираща се в коридора на първия етаж, до централния вход вляво, на База 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17. Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.

Имот 5 - Площ от 2 кв.м., предназначена за монтиране на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки, намираща се в коридора на втория етаж на База 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, до кабинета по Гастроентерология, с преднаначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки, заедно с  Площ от 1,5 кв. м, предназначена за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни, намираща се в коридора на втория етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, до Клиничната лаборатория, срещу Детска консултация, с предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни. Двете площи се наемат заедно.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат е в размер на: Имот 1 – 400 (четиристотин) лева без ДДС; Имот 2 – 300 (триста) лева без ДДС; Имот 3 Кабинет – 400 (четиристотин) лева без ДДС; Имот 4 – 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС; Имот 5 – 300 (триста) лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена за имоти 1, 2 и 3 не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 50 (петдесет) лв. за имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401.

Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 03.02.2020 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация – 50  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 03.02.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 03.02.2020 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 04.02.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен.
 

Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит: 13:00 ч. на 21.02.2020 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 24.02.2020 г. от 10:00 часа.  

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

 

Д-р В. Василев

Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

17.01.2020