„Втора МБАЛ - София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност

01.02.2019

„ДЦ VI София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – части от частна общинска собственост, находящи се в сградата на центъра

28.01.2019

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – сграда за обществено хранене, със застроена площ 111.00 кв. м, и терен за ползване към сградата с площ 115.00 кв. м – за заведение за хранене

28.01.2019

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот с площ 183 кв. м, находящ се в ж.к. „Връбница 2“, ул. „Златен клас“, между бл. 609 и бл. 610, с предназначение – за търговска дейност

28.01.2019

„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 17,42 кв. м, заедно с прилежащите му общи части на сградата с площ от 9,12 кв. м, намиращо се на втори етаж на сградата в гр. София – ж.к. "Обеля 2", с предназначение – кабинет за зъбни снимки

25.01.2019

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на свободен нежилищен имот, представляващ: едноетажна сграда със застроена площ от 148,00 кв. м, с предназначение – сграда за социални дейности

22.01.2019

"Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от вътрешното пространство на партерния и първия етаж от сградата на болницата за поставяне на рекламни табели с медицинска и социална насоченост

17.01.2019

Район "Витоша" удължава срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша”, представляващ стоматологичен кабинет

15.01.2019

Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда” – за охраняем автопаркинг

15.01.2019

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (бивше кино „Аврора“) с площ от 496,06 кв. м – самостоятелен обект в сграда, за срок от десет години, за културна и обществена дейност

14.01.2019