„ДЦ VI София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – части от частна общинска собственост, находящи се в сградата на центъра


ОБЯВА
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ЧАСТИ ОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,  НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДАТА НА „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ“ ЕООД


На основание чл. 27, ал. 3 от НОЛЗ и Решение от 22.01.2019 г. на Управителя на дружеството за обявяване на конкурс за отдаване под наем на ОБЕКТИ в сградата на „Дентален център VI София“ ЕООД, на ул. „Иван Вазов“ № 5, кв. 457, УПИ XIII, м. „Централна градска част“, район "Средец", обявявам конкурс, както следва:
1. Описание на обектите:
1.1. Помещение № 3.1. с нетна площ 11.30 кв. м, намиращо се на партерен етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД
1.2. Помещение № 3.2. с нетна площ 15.31 кв. м, намиращо се на партерен етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД
1.3. Помещение № 3.3. с нетна площ 14.76 кв. м, намиращо се на партерен етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД
1.4. Помещение № 3.5. с нетна площ 12.68 кв. м, намиращо се на партерен етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД
1.5. Помещение № 3.6. с нетна площ 11.34 кв. м, намиращо се на партерен етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД
1.6. Помещение № 3.7. с нетна площ 14.41 кв. м, намиращо се на партерен етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД
1.7. Помещение № 3.8. с нетна площ 17.40 кв. м, намиращо се на партерен етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД 1.8. Помещение № 5.3. с нетна площ 13.00 кв. м, намиращо се на втория етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД
1.9. Помещение № 5.7. с нетна площ 29,12 кв. м, намиращо се на втория етаж в „Дентален център VI София“ ЕООД.
2. Адрес на обекта: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 5.
3. Срок на договора: 36 (тридесет и шест) месеца.
4. Начална конкурсна цена:
4.1. За помещение № 3.1.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 203,40 лв. (двеста и три лева и четиридесет стотинки) на месец
4.2. За помещение № 3.2.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 275,58 лв. (двеста седемдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки) на месец
4.3. За помещение № 3.3.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 265.68 лв. (двеста шестдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки) на месец
4.4. За помещение № 3.5.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 228.24 лв. (двеста двадесет и осем  лева и двадесет и четири стотинки) на месец
4.5. За помещение № 3.6.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 204,12 лв. (двеста и четири лева и дванадесет стотинки) на месец
4.6. За помещение № 3.7.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 259.38,00 лв. (двеста петдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки) на месец
4.7. За помещение № 3.8.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 313,20 лв. (триста и тринадесет лева и двадесет стотинки) на месец
4.8. За помещение № 5.3.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 234,00 лв. (двеста тридесет и четири лева)
4.9. За помещение № 5.7.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м или общо 524,16 лв. (петстотин двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки).

„Дентален център VI София” ЕООД  не е регистриран по ЗДДС!
5. Огледи на обектите могат да бъдат извършени всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа от 28.01.2019 г. до 25.02.2019 г.
6. Депозит за участие в конкурса: депозитът за участие е в размер на  50,00 лв. (петдесет лева),  внесени по банкова сметка или на касата на:
„ДЦ VI СОФИЯ” ЕООД

Общинска банка
BG56SOMB91301027036901
BIC: SOMBBGSF
7. Краен срок за внасяне на депозита: 25.02.2019 г.
8. Документация за участие може да се получава всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, от 28.01.2019 г. до 25.02.2019 г., в кабинет „Личен състав“ на „Дентален център VI София“ ЕООД след  представяне на документ за заплатена такса от 20 лв. на касата на лечебното заведение, като заплатената сума не се възстановява.
9. Дата на провеждане на конкурса: 26.02.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на „Дентален център VI София“ ЕООД на ул. „Иван Вазов“ № 5
10. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса: до 16.00 ч. на 25.02.2019 г. в кабинет „Личен състав“, ет. 3 на сградата на дружеството.
11. Специални условия и изисквания: помещенията се отдават за услуги в областта на медицината или близки до нея дейности.
За допълнителна информация тел.: 02/9878422.

Условията за провеждане на конкурса са обявени в сайта на Столична община и в сградата на „Дентален център VI София“ ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 5.

Управител:
Д-р Вичка Аламанова

 

28.01.2019