„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 17,42 кв. м, заедно с прилежащите му общи части на сградата с площ от 9,12 кв. м, намиращо се на втори етаж на сградата в гр. София – ж.к. "Обеля 2", с предназначение – кабинет за зъбни снимки

"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 2/21.01.2019 г. на управителя на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. Имотът се състои от: Помещение с площ от 17,42 кв. м (седемнадесет цяло четиридесет и две), заедно с прилежащите му общи части на сградата с площ от 9,12 кв. м, намиращо се на втори етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Предназначение: Имотът ще се ползва като кабинет за зъбни снимки.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 245 (двеста четиридесет и пет) лева без ДДС или 294 (двеста деветдесет и четири) лева с ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на косумативните разходи за всеки отделен обект ” – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 20 лв. без ДДС и 24 лв. с ДДС, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София" ЕООД: IBAN: BG65UBBS88881000741340, ВIС: UBBSBGSF, Банка: Обединена Българска Банка. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16.00 часа на 11.02.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 20 лв. без ДДС/24 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 11.02.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16.00 ч. на 11.02.2019 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.02.2019 г. от 12.00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX -–София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар

Д-р Цветан Недялков – управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД

Решение № 2/21.01.2019 г.

25.01.2019