Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – сграда за обществено хранене, със застроена площ 111.00 кв. м, и терен за ползване към сградата с площ 115.00 кв. м – за заведение за хранене

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Заповед № СОА19-РД09-87/16.01.2019 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен  имот – частна общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Връбница“, ж.к. „Връбница 1“, бул. „Бели Дунав“, до бл. 502, а именно:

сграда за обществено хранене – частна общинска собственост, актувана с АОС № 555/12.03.1997 г., със застроена площ 111.00 кв. м, с идентификатор 68134.2820.1999.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК

и терен за ползване към сградата с площ 115.00 кв. м, част от поземлен имот с идентификатор 68134.2820.1999 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, целият с площ 847,00 кв. м, попадащ в кв. 67а, отреден за „ОЖС, младежки дом и магазин“, по плана на м. „Връбница 1“, актуван с АОС № 1995/22.07.2005 г., съгласно изготвена ситуационна схема М1:200, неразделна част от конкурсната документация, с предназначение за ползване – заведение за хранене.

Начална наемна цена – 843,00 лева/за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104, до 16.00 ч. на 09.02.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто) лева (с вкл. ДДС).

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 26.02.2019 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 27.02.2019 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-54.

 

КМЕТ НА

СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”:

/МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

28.01.2019