"Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от вътрешното пространство на партерния и първия етаж от сградата на болницата за поставяне на рекламни табели с медицинска и социална насоченост

Изпълнителният директор на „Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява: „Конкурс за отдаване под наем на част от вътрешното пространство на партерния и първи етаж от сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД за поставяне на рекламни табели с медицинска и социална насоченост”.

Конкурсът ще се проведе на 06.02.2019 г. от 11.00 ч., в сградата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, Административен блок, стая № 3.

Срок на договора 3 години.

Оглед ще се извършва от 9.00 до 12.00 часа в дните от 22.01.2019 г. до 24.01.2019 г. вкл. след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 0884355846 – Стойков.

Конкурсната документация се получава от 22.01.2019 г. до 24.01.2019 г. в стая № 6 – Административен блок на „Първа МБАЛ – София” ЕАД, след заплащане на цената в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 05.02.2019 г., в деловодството на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Депозит за участие 100.00лв. (сто лева). Депозитът се превежда по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. "Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10.00 (десет) лв. без ДДС.


 

17.01.2019