Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот с площ 183 кв. м, находящ се в ж.к. „Връбница 2“, ул. „Златен клас“, между бл. 609 и бл. 610, с предназначение – за търговска дейност

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА18-РД09-1310/10.11.2018 г. на кмета на Столична община продължава срока на конкурс за отдаване под наем на нежилищен  имот –  частна общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Имот – частна общинска собственост, с АОС № 759/18.03.1997 г., представляващ сграда с площ 183 кв. м, с идентификатор 68134.2815.3034.6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3034.6 по КККР на район „Връбница“, находяща се в гр. София, район „Връбница“, ж.к. „Връбница 2“, ул. „Златен клас“, между бл. 609 и бл. 610, с предназначение – за търговска дейност.

Забележка: За обекта, предмет на конкурса, е налице висящ спор за собственост по гр. Дело № 6467/2016 г. по описа на Софийски градски съд, Гражданско отделение I – 12 състав. Столична община е ответник по делото, а искът е за предаване владението върху обекта, евентуално за неговото премахване.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 320,00 лева без ДДС.

Срок за отдаване под наем – от 10 (десет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104, до 16.00 ч. на 01.02.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто) лева (с вкл. ДДС).

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 11.02.2019 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 12.02.2019 г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-54;56.

 

КМЕТ НА

СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”:

/МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

28.01.2019