Район "Витоша" удължава срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша”, представляващ стоматологичен кабинет

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 31, ал. 2 oт Наредбата за условията и реда зa провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД98-46/06.11.2018 г. на кмета на Столична община,

ОБЯВЯВАМ:

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса за: „Отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша”, представляващ стоматологичен кабинет от 18.45 кв. м (АОС № 666/15.07.1999 г.), находящ се в сградата на кметство Мърчаево в с. Мърчаево, ул. „Черешова градина" № 1“.
ОПРЕДЕЛЯМ:
- срок за наемане: 3 (три) години;
- гаранция за участие в конкурса: 100 (сто) лева;
Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район "Витоша": IBAN ВG37SOMB91303324910401, ВIС SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон "Белисимо", бул. "България" № 102.
- Конкурсната документация се закупува от касата на СО – район "Витоша”, гр. София. ул. "Слънце" № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до 30.01.2019 г.;
- Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лв. с ДДС;
- Начална конкурсна месечна наемна цена: 74.00 лв. (седемдесет и четири лева) без ДДС.
Краен срок за подаване на офертите: 16:30 ч. на 05.02.2019 г. в деловодството на СО – район "Витоша", гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.
Конкурсът ще се проведе на 06.02.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район "Витоша", ул. „Слънце“ № 2, ет. 2.
Удължаването на конкурса да бъде обявено в електронната страница па СО – район ”Витоша" на таблото за обяви в сградата на СО – район ”Витоша“ и в сградата на СО.


КМЕТ НА СО – РАЙОН “ВИТОША”:

                                                      ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ

15.01.2019