Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда” – за охраняем автопаркинг

1. Открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не по-късно от 10 (десет) години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда”, на основание  чл. 30 ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка със Заповед № СОА18-РД09-1095/11.10.2018 г. на кмета на Столична община,  както следва:

1.1. Гр. София, район „Надежда“, жк. “Надежда – 1 част“, м. „Надежда 1а и 1б“, УПИ ІІІ-929, кв. 78  с идентификатор 68134.1386.2705 с площ  1504 кв. м, със специфично конкурсно условие – за охраняем автопаркинг.

Начална конкурсна месечна наемна цена 721,00 (седемстотин двадесет и един) лв. без вкл. ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101, от 08,30 до 17,00 ч. от 15.01.2019 г. до 14.02.2019 г. (включително).

3. Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 15.01.2019 г. до 14.02.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Срок на подаване на офертите – 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 15.01.2019 г. до 14.02.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 15.02.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: 02 495 11 39,60,61 – РКТД.

 

15.01.2019