Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на свободен нежилищен имот, представляващ: едноетажна сграда със застроена площ от 148,00 кв. м, с предназначение – сграда за социални дейности

СО – район „Красна поляна”, на основание Заповед № СОА18-РД09-4580/31.12.2018 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 1040/03.04.2013 г. на СО – район „Красна поляна“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, СО – район „Красна поляна“, ул. “Тумба“ № 2, представляващ: едноетажна сграда с идентификатор 68134.1106.699.1, със застроена площ от 148,00 кв. м, по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-50/02.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение – сграда за социални дейности.
Начална конкурсна цена: 64.00 (шестдесет и четири) лева, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 25.01.2019 г. до 25.02.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство, от 25.01.2019 г. до 25.02.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса: 200 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала, на 26.02.2019 г. от 10.00 часа.
Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 241.

КМЕТ НА РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА:

                                                    /ИВАН ЧАКЪРОВ/

22.01.2019