„Втора МБАЛ - София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД

А. Недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 (един) квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, вдясно от централен вход, срещу деловодство, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30.50 лв. (тридесет лева и петдесет стотинки) без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ помещение за бюфет-кафе, с обща площ от 101 (сто и един) квадратни метра, находящ се на приземен етаж в централна сграда, без кухненско оборудване и ресторантско обзавеждане, за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене – бюфет-кафе, с начална наемна цена в размер 309.00 лв. (триста и девет лева) без включен ДДС.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „Втора МБАЛ – София” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 18.02.2019 г.

Цената на конкурсната документация е 30.00 (тридесет) лева с включен ДДС.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „Втора МБАЛ – София” ЕАД от 01.02.2019 г. до 18.02.2019 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 18.02.2019 г. в деловодство на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 19.02.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

01.02.2019