Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – помещение (бърза закуска – кафе)

21.06.2019

Район „Изгрев“ удължава крайния срок за подаване на оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев”

21.06.2019

„ДКЦ XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

20.06.2019

Район "Витоша" обявява удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс за: „Отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 22 (сладкарница), находящо се в сградата на Кметство Владая"

19.06.2019

Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на СО – район "Панчарево"

19.06.2019

Район „Надежда” открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижими имоти – терени за разполагане на преместваеми обекти

17.06.2019

Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на ученическото столово хранене и ученичски бюфети в 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“, находящо се в кв. Павлово, ул. "Ген. Суворов" №36

14.06.2019

"ДКЦ VII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се на втори етаж в сградата на "ДКЦ VII – София” ЕООД, бул. „Мария-Луиза” № 191

14.06.2019

Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, с предназначение „за поща и курортно бюро", от кв. 81, гр. Банкя ЦГЧ, кв. "Изгрев"

14.06.2019

“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД

13.06.2019