Район "Витоша" обявява удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс за: „Отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 22 (сладкарница), находящо се в сградата на Кметство Владая"

 

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-298/05.03.2019 г. на кмета на Столична община – СО – район "Витоша"


ОБЯВЯВА


Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост (АОС №260/05.02.1998 г.), представляващ помещение № 22 (сладкарница) от 93,20 кв. м, находящо се в сградата на Кметство Владая в с. Владая, ул. „Войнишко въстание” № 61, Столична община – район Витоша", със специфично конкурсно условие „за сладкарница".
ОПРЕДЕЛЯ:
- срок за наемане: 10 (десет) години;
- гаранция за участие в конкурса: 200 (двеста) лева.
Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район "Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, В 1C SOMBBGSF. Общинска банка АД, клон "Белисимо", бул."България" № 102.
Конкурсната документация се закупува от касата на СО – район "Витоша", гр. София, ул. "Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до 03.07.2019 г.
- Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лв. с ДДС.
- Начална конкурсна месечна наемна цена: 331.00 лв. (триста тридесет и един лев) без ДДС.
Краен срок за подаване на офертите: 16:30 ч. на 04.07.2019 г. в деловодството на СО – район ”Витоша", гр. София, ул. „Слънце” № 2, ет. 1.
Конкурсът ще се проведе на 05.07.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район "Витоша“, ул. "Слънце" № 2, ет. 2.
Удължаването на конкурса да бъде обявено в електронната страница на СО – район "Витоша", таблото за обяви в сградата на СО – район "Витоша" и в сградата на СО.

 

19.06.2019