Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на СО – район "Панчарево"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район "Панчарево",  на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № РПН19-ВК08-498/2//02.05.2019г. на Кмета на Столична община, Заповед № РПН19-ВК08-498[3]/02.05.2019 г. на кмета на Столична община, Заповед №РПН19-ВК08-498[5]/29.05.2019 г. обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на СО – район "Панчарево", разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот –публична общинска собственост, съгласно АОС № 4367 от 12.03.2013 г., разположени в сградата на 192. СУ „Христо Ботев“, с адрес: с. Бистрица, район "Панчарево", ул. "Просвета" № 11, сграда с идентификатор 04234.6970.1394.1, представляващи “Ученически бюфет", с площ 12,00 кв. м.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот –публична общинска собственост, съгласно АОС № 5551 от 30.09.2015 г., разположени в сградата на 191. ОУ „Отец Паисий“, с адрес: с. Железница, район "Панчарево", ул. "Плана планина" № 9, сграда с идентификатор 29150.7104.58.2, представляващи “Ученически бюфет", с площ 6,00 кв. м.

Обособена позиция № 3: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот –публична общинска собственост, съгласно АОС № 6639 от 13.07.2017 г., разположени в сградата на 71. СУ „Пейо Яворов“, с адрес: с. Казичене, район "Панчарево", ул. "Пейо Яворов" № 10, сграда с идентификатор 35239.6107.940.6, представляващи “Ученически бюфет", с площ 13,00 кв. м.

Началната месечна наемна цена е определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС и за всяка обособена позиция е, както следва:

Обособена позиция № 1 – 3,23 лв. (три лева и двадесет и три стотинки) без ДДС

Обособена позиция № 2 – 1,62 лв. (един лев и шестдесет и две стотинки) без ДДС

Обособена позиция № 3 – 3,43 лв. (три лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС.

Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

Конкурсната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа на 19.06.2019 г. до 17.00 ч. на 18.07.2019 г. в административната сграда на СО – Район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на каса „Приходи”.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 ч. на 19.07.2019 г., в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: гр. София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Разглеждането на офертите ще се проведе на 22.07.2019 г. от 11:00 ч.  в сградата на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.      

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти: 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail :. so_pancharevo@abv.bg.

 

 

19.06.2019