Район „Изгрев“ удължава крайния срок за подаване на оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев”

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 2 и ал. 3, чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Заповеди №№ СОА19-РД09-657/10.05.2019 г., СОА19-РД09-658/10.05.2019 г., СОА19-РД09-660/10.05.2019 г., СОА19-РД09-661/10.05.2019 г., СОА19-РД09-663/10.05.2019 г. на Кмета на Столична община и като взех предвид доклад № РИВ19-ВК66-683/20.06.2019 г. на юрисконсулт Мадлена Иванова,

 

УДЪЛЖАВАМ:

крайния срок за подаване на оферти, респективно срока за закупуване на конкурсна документация до 17:00 часа на 05.07.2019 г. за следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: Самостоятелен обект в сграда № 5, с идентификатор 68134.803.1986.5.19, на едно ниво съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-648055/20.12.2017 г., издадена от СГКК – гр. София, със самостоятелен вход със застроена площ 167.35 кв. м (сто шестдесет и седем цяло и тридесет и пет стотни) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.803.1986 с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, бл. 7, ет. 1, АОС № 3060/13.02.2018 г., вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София.

Специфично конкурсно условие – за офиси за учебни курсове.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 831.00 лв. (осемстотин тридесет и един лев) без ДДС.

- Обособена позиция № 2: Самостоятелен обект, част от сграда № 1, с идентификатор 68134.801.2068.1.1, на едно ниво съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-650538/21.12.2017 г., издадена от СГКК – гр. София, със самостоятелен вход със застроена площ 67.00 (шестдесет и седем) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.801.2068 с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Самоков” № 26, ет. 1, АОС № 3062/14.02.2018 г., вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София.

Специфично конкурсно условиеза заведение за обществено хранене – кафене.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 364.00 лв. (триста шестдесет и четири лева) без ДДС

- Обособена позиция № 5: Самостоятелен обект в сграда № 12, с идентификатор 68134.803.1996.12.20, на едно ниво, съгласно схема № 15-326962/11.04.2019 г., издадена от СГКК – гр. София, със застроена площ 140.61 (сто и четиридесет цяло и шестдесет и една стотна) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.803.1996 с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, бл. 36, ет. 1, АОС № 3082/05.11.2018 г., вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София.

Специфично конкурсно условиеза детско заведение, занималня, офиси за учебни курсове.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 678.00 лв. (шестстотин седемдесет и осем лева) без ДДС,

поради обстоятелството, че до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, определен в конкурсната документация, а именно – до 17:00 ч. на 19.06.2019 г., в деловодството на районната администрация няма постъпили оферти за всяка от горепосочените обособени позиции.

Промяната да бъде публикувана и в електронната страница на Столична община, на електронната страница на СО – район „Изгрев“, на видно място в сградата на Столична община, на видно място в сградата на районната администрация, както и да се публикува обявление в един национален ежедневник.

Офертите ще  се отворят на 08.07.2019 г. от 11:00 ч. в административната сграда на СО – район „Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 2, като за целта ще назнача комисията в деня на провеждане на конкурса за съответните позиции.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите в деловодството на районната администрация (без хартиен носител – само чрез АИССОИ) – за изпълнение, на Станислава Колева – секретар на СО – район „Изгрев“ и Георги Видров – началник на отдел ПНАИОЧР (без хартиен носител – само чрез АИССОИ) – за контрол и на юрисконсулт Мадлена Иванова (на хартиен носител срещу подпис) – за досието на конкурсната процедура.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Станислава Колева – секретар на СО – район “Изгрев“.КМЕТ НА СО – РАЙОН “ИЗГРЕВ”:

/ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ/

 

21.06.2019