„ДКЦ XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, съгласно Решение (Заповед) № 237/18.06.2019 г. на управителя на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:

Кабинет № 4 (четири), намиращ се на приземния етаж в база „Мизия“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1124, район „Средец“, ул. „Мизия“ № 16, при съседи: кабинет Касиер и кабинет Автоклав, с площ от 12,00 кв. м (дванадесет квадратни метра), заедно с прилежащите му 4,80 кв. м (четири  цяло и осемдесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: Имотът ще се ползва като изнесен пункт за вземане на биологичен материал от клинична лаборатория.

Срок на наемане на имотa: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: 400 лв. (четиристотин лева) с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 100 лв. (сто лева). Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 08.07.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, платима по банков път по посочената по-горе банкова сметка на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 08.07.2019 г. Документацията се получава от регистратурата на ДКЦ-то, намираща се в база "Коперник".

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 08.07.2019 г. в стаята на завеждащ административна служба, ет. 1, коридор Администрация, на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 09.07.2019 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит: 13.00 ч. на 01.08.2019 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 02.08.2019 г. от  10.00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Михаела Радева – завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

20.06.2019