Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, с предназначение „за поща и курортно бюро", от кв. 81, гр. Банкя ЦГЧ, кв. "Изгрев"

СО – район „Банкя” – гр. Банкя , ул. „Цар Симеон I", тел. : 9977212 /8/ в изпълнение на Заповед с № СОА19-РД09-799/04.06.2019 г. на кмета на Столична община – вх. № Към РБН18-ГР94- 3503/2/04.06.2019 г., на основание чл. 14, ал. 1, 2, 3 от Закона за общинска собственост, чл. 19, aл. 1, 2, 3 от Наредба за общинската собственост, чл. 1 ,т. 1, чл. 4, ал. 3 ,чл. 30, ал. 3 и чл. 31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява публично оповестен конкурс с предмет:

Отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 1254/24.02.2015 г. на СО – район „Банкя", вписан в книгите по вписване на Службата по вписвания, находящ се в гр. Банкя, район „Банкя“, ул. „Александър Стамболийски" № 1, представляващ:

Част от имот с площ 72 кв. м с идентификатор по КККР 02659.2195.742, УПИ IV с предназначение „за поща и курортно бюро" от кв. 81, гр. Банкя ЦГЧ, кв. "Изгрев", целият с площ 698 кв. м, одобрен със Заповед № РД18- 13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

Специфично конкурсно условие: За паркинг, 4 (четири) броя паркоместа с размери 3/6 м с площ 18 кв. м за паркомясто в източната част на имота по схема, одобрена от главния архитект на район „Банкя", при спазване условията на писмо с peг. № СОА19-ВК08-2539/12.04.2019 г. на главния архитект на Столична община.

Начална конкурсна цена – 200,00 (двеста) лева, без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация  – СО – район „Банкя” – 1320, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1, ет. 3, стая № 304, срещу крайна цена 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от 14.06.2019 г. до 15.07.2019 г. – 16.00 ч. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 15.07.2019 г. – 16.00 часа.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса – до 15.07. 2019 г. - 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. ”Цар Симеон" № 1.

Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 15.07.2019 г. – 16.00 часа. Място, дата и час на провеждане на конкурса – район "Банкя", ул. "Цар Симеон" № 1 – 16.07.2019 г. – 10.00 ч.


 

14.06.2019