"ДКЦ VII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се на втори етаж в сградата на "ДКЦ VII – София” ЕООД, бул. „Мария-Луиза” № 191

ОБЯВА

 

1. В изпълнение на Решение № 230 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет обявявам конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се на втори етаж в сградата на ,.ДКЦ VII – София” ЕООД, бул. „Мария-Луиза” № 191. Разпределение на обекта: Помещения, с обща площ от 349,36 кв. м, и прилежащите идеални части от общите части на сградата:

- Регистратура и архив, със застроена площ от 17,20 кв. м, и припадащите им се 4,383% идеални части от общите части

- Кабинет № 1, със застроена площ от 51,40 кв. м, и припадащите им се 13,097% идеални части от общите части 

- Кабинет № 2, със застроена площ от 33,50 кв. м, и припадащите им се 8,536% идеални части от общите части 

- Кабинет № 3, със застроена площ от 50,90 кв. м, и припадащите им се 19,969% идеални части от общите части

- Кабинет № 4, със застроена площ от 23,30 кв. м, и припадащите им се 5,937% идеални части от общите части

- Кабинет № 6, със застроена площ от 7,86 кв. м, и припадащите им се 2,003% идеални части от общите части

- Кабинет № 7, със застроена площ от 10,40 кв. м, и припадащите им се 2,650% идеални части от общите части

- Операционна зала, със застроена площ от 131,10 кв. м, и припадащите им се 33,405% идеални части от общите части 

- Клинична лаборатория, със застроена площ от 23,70 кв. м., и припадащите им се 6,039% идеални части от общите части.

2. Помещенията се отдава под наем за срок от 10 години.

3. Утвърждавам  документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването ѝ в размер на 100 (сто) лева без ДДС.

4. Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна служба – Донка Димова Петрова, на 1-ви етаж в сградата на дружеството, след представяне на документ за внесена в касата на дружеството сума за закупуването ѝ в срок до 15.00 ч. на 28.06.2019 г.

5. Оглед на помещенията, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 15.00 ч. на 28.06. 2019 г.

6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса в размер на 2 742,55 (две хиляди седемстотин четиридесет и два лв. и 55 ст.), без вкл. ДДС, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация.

7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 15.00 ч. на 28.06.2019 г.


 

14.06.2019