Район „Надежда” открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижими имоти – терени за разполагане на преместваеми обекти

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр.  София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-39, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на СО – район „Надежда“, на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), във връзка със Заповед № СОА19-РД09-696/16.05.2019 г. на кмета на Столична община,  както следва:

1.1. Терен  за разполагане на преместваем обект с покрита площ от 18,00 кв. м и открита площ 40,00 кв. м, попадащ в поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда“, с идентификатор 68134.1387.2026, с площ 20 936 кв. м, и идентификатор 68134.1387.2294, с площ 2 397 кв. м, попадащ в УПИ І – за парк, кв. 861, м. ж.к. "Триъгълника“, АОС № 2089/03.06.2013 г. за поставяне на един брой преместваем обект (павилион) съгласно Схема № 58, одобрена с Решение № 678 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г. на Столичен общински съвет – със специфично конкурсно условие – за търговски обект, свързан с продажбата на пакетирани захарни изделия и кафе.

1.2. Терен за разполагане на преместваем обект с покрита площ от 24,00 кв. м и открита площ 40,00 кв. м, попадащ в поземлен имот – АОС № 2487/05.11.2015 г., находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ж.к. "Надежда 2а" и "Надежда 2б", с идентификатор 68134.1387.2183, целият с площ 3 234 кв. м, съставляващ УПИ ІІ – за озеленяване с режим на ТГО и ТП, кв. 86, м. ж.к. "Надежда 2а" и "Надажда 2б“, за поставяне на един брой преместваем обект (павилион по типов проект) съгласно Схема № 59, одобрена с Решение № 679 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г. на Столичен общински съвет – със специфично конкурсно условие – за търговски обект, свързан с продажбата на пакетирани захарни изделия и кафе.

1.3. Терен за разполагане на преместваем обект с покрита площ от 50,00 кв. м и открита площ от 150,00 кв. м, попадащ в поземлен имот – АОС №869/06.06.2000 г., находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ж.к. "Свобода", с идентификатор 68134.1375.2011, целият с площ 54 925 кв. м, съставляващ УПИ І – за парк, кв. 25, м. „Северен парк“, за поставяне на един брой преместваем обект съгласно Схема № 60, одобрена с Решение № 677 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г. на Столичен общински съвет – със специфично конкурсно условие – за търговски обект – кафене.

НАЕМНА ЦЕНА:

По т. 1.1. – 126,00 лв. (сто двадесет и шест лева) без ДДС.

По т. 1.2. – 156,00 лв. (сто петдесет и шест лева) без ДДС.

По т. 1.3. – 335,00 лв. (триста тридесет и пет лева) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 17.06.2019 г. до 17.07.2019г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 17.06.2019 г. до 17.07.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“,  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 17.06.2019 г. до 17.07.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ №  55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39, 60, 61 - РКТД.

17.06.2019