Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – помещение (бърза закуска – кафе)

ОБЯВА


Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, а именно: помещение (бърза закуска – кафе), с обща площ от 41 кв. м.

Помещение (бърза закуска – кафе), находящо се в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, в сутеренната част, с обща площ 41 кв. м, което е затворено със стъклен параван.

Конкурсът ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем: 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” №88 или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09.00 до 12.00 часа, всеки работен ден, в дните от 24.06.2019 г. до 28.06.2019 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 0884355846 – Михаил Стойков.

Конкурсната документация се получава от 24.06.2019 г. до 28.06.2019 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 12.00 часа на 11.07.2019 г., в деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100.00 лв. (сто лева) – депозитът се превежда по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София "Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10.00 лв. (десет лева) без ДДС.

21.06.2019