Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на ученическото столово хранене и ученичски бюфети в 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“, находящо се в кв. Павлово, ул. "Ген. Суворов" №36

ОБЯВЛЕНИЕ

СО - район „Витоша“ на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и ученически бюфети, находящи се на адрес: гр. София, кв. Павлово , ул. „Ген. Суворов“ № 36, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев”, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Ученически стол и ученически бюфет, с обща площ 367.00 м2, начална конкурсна месечна наемна цена 205.08 лв. /двеста и пет лева и осем ст./ без ДДС
Обособена позиция № 2: Ученически бюфет с площ 32.00 м2, наемна цена 17.88 лв. /седемнадест лева и осемдесе и осем ст./ без ДДС.

Срок за наемане - 3 (три) години;

Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв. за всяка обособена позиция.
Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район “Витоша” - гр. София, ул. “Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 14.06.2019 г. до 16:30 ч 17.07.2019 г.

- Цената на конкурсната документация е 50.00 (петдесет) лв. без вкл. ДДС.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. на 14.06.2019 г. до 16:30 ч. на 18.07.2019 г. в деловодството на СО - район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 19.07.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932

КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”:
                                                         ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ

14.06.2019