Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене, находящ се в двора на 38-мо ОУ „Васил Априлов“

29.11.2017

„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на точки в помещенията за монтиране на телевизори и предоставяне на телевизионни предавания

28.11.2017

„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет за стоматологична дейност

28.11.2017

„ДКЦ XXVIII – София“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения за стоматологични кабинети

27.11.2017

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на рекламни позиции за стационарни рекламно-информационни елементи

24.11.2017

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинети за медицинска (дентална), медико-дентална дейност и други

23.11.2017

Район "Сердика" обявява конкурс с предмет отдаване под наем на имоти за паркинг (автокозметичен център), копирни услуги и телефонна централа

21.11.2017

Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот („Кафе-ресторант”), намиращ се в сутерена на административната сграда

21.11.2017

"Водоснабдяване и канализация” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

20.11.2017

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение (бивш ресторант)

17.11.2017