Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот („Кафе-ресторант”), намиращ се в сутерена на административната сграда

На основание заповед № СОА17-РД09-1003/13.11.2017 г. на кмета на Столичната община, решение № 644 от 28.09.2017 г. на Столичния общински съвет и чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичната община, район „Красно село” обявява конкурс за "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост („Кафе-ресторант”), намиращ се в сутерена на административната сграда на район „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 124, представляващ „Кафе-ресторант”, по червената линия на приложено заснемане, състоящ се от търговска зала, кухненски блок и складови помещения, коридори, вход за зареждане на обекта и вход за достъп на външни клиенти откъм задната страна на сградата, УПИ VІІ за адм. комплекс, кв. 11, м. „Славия” по плана на гр. София, одобрен съгласно решение № 109, протокол № 32/10.12.2001 г. на Столичен общински съвет, АОС № 1713/2017 г."

- начална конкурсна наемна цена 781.00 лв. (седемстотин осемдесет и един) без ДДС;

            - размер на гаранцията за участие 781.00 лв. (седемстотин осемдесет и един) без ДДС;

            - цена на  конкурсната документация  60 (шестдесет) лв. с ДДС;

            - краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.00 ч. на 14.12.2017 год.;

           - място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124;

             - краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 21.12.2017 г.;

            Конкурсът ще се проведе на 04.01.2018 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет.02 в сградата на районната администрация „Красно село”;

           - Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да се извършва от 22.11.2017 г. до  14.12.2017 г.             

        - Адрес на организатора – гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 124.

        - Телефон за информация –02/8951120, 02/8951111, 02/8951156.

 

21.11.2017