„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинети за медицинска (дентална), медико-дентална дейност и други

 

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение № 6/ 20.11.2017 г.
на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,

 

І. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ
 

На 11.12.2017 г. от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 –17, да се проведе конкурс за определяне наемател на кабинети за  медицинска (дентална), медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности, а именно: 1. Кабинет № 304, с площ 36.26 м2   и прилежащи части 41.78 м2;  2. Кабинет  №  312, с площ  18.46 м2 и прилежащи части 21.27м2;  3. Кабинет  № 313, с площ  24.01 м2 и прилежащи части 27.67 м2, находящи се в сградата на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, гр. София,  ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17.

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.
Предназначение – кабинети за: медицинска (дентална), медико-дентална дейност и други, неконкурентни  с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД  дейности.                    
Начална конкурсна цена:
1. Кабинет  №  304 –  218,00 (двеста и осемнадесет) лева без ДДС месечно;
2. Кабинет  №  312 – 132,00 (сто тридесет и два) лева без ДДС месечно;
3. Кабинет  №  313 – 162,00 (сто шейсет и два) лева без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.
Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена за всеки кабинет и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.
Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17, кабинет № 163 от момента на публикуване на решението в централен ежедневник до 15.30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, след заплащане на цената в касата на дружеството.
Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 08.11.2017 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Веселин Стойков, служител  поддръжка сграда; телефон за контакти: 0878 419207.
Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч.,с краен срок на подаване 08.11.2017 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД,  кабинет № 163.

Решение № 6/ 20.11.2017 г.

 

Управител:
ДКЦ ХХ 
София” ЕООД
/Любка Асенова/

 

23.11.2017