Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение (бивш ресторант)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

отдаване под наем на  част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3, гр. София, представляващ помещение (бивш ресторант) със ЗП 484 кв. м, разположен в сутерена на сграда, която е публична общинска собственост, състоящ се от: търговска зала с площ 260 кв. м, кухня с площ 125,03 кв. м, тоалетна, две хладилни камери, абонатна, склад, гардероб, машинно и помещение за електрическо табло, ведно със:
- Тераса с изградена „Зимна градина” с площ 196,50 кв. м
- Открита тераса с площ 42,12 кв. м (част от дворното място).
За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 249/20.08.1998 г. на СО – район „Оборище”, вписан в книгите за вписване от 10.03.2007 г., том VІ, № 274, вх.рег. № 14431, им.п. 924220.

Началната месечна конкурсна цена е в общ размер от 5 100 (пет хиляди и сто) лева без ДДС.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Спечелилият конкурса участник се задължава:
1. Да извърши ремонт по БДС на съществуващото помещение заедно с обособените тераси и да участва в разходите за ремонти на части от сградата, свързани с наетите обекти.
2. Да организира и провежда, самостоятелно или чрез привличане на трети лица, на прояви в областта на културата, изкуството и популяризирането на спорта, не  по-малко от 1 (един) път месечно съгласно изготвената от участника концепция.
3. Да предоставя   помещението за реализацията на  проекти в областта на културата, изкуството и популяризирането на спорта, реализирани  от/или  с  подкрепата на  Столична община, не по-малко от 1 (един) път месечно,  безвъзмездно, с предварителна писмена заявка от кмета на СО или заместник-кмета на СО – Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ на Столична община.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс   внесена в размер 5 100 (пет хиляди и сто) лева без ДДС.

Конкурсните  книжа  на стойност 10 лв. без ДДС ще се получават  до 20.12.2017 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул.  “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.
Срок за подаване на оферти  до 20.12.2017 г. до 17.00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 21.12.2017 г. от 10 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 дни.

Комисията разглежда офертите и взема решение на закрито заседание.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа, участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж, стая 7, стая 4, тел. 02/9377311, 02/9377548

17.11.2017