Район "Сердика" обявява конкурс с предмет отдаване под наем на имоти за паркинг (автокозметичен център), копирни услуги и телефонна централа

Столична община – район “Сердика“ на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-998/10.11.2017 г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А:

На 22.12.2017 г. oт 11.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

ОБЕКТ № ВИД И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА площ (кв.м) Специфични конкурсни условия НМНЦ без ДДС (лева) СРОК ЗА ОТДАВАНЕ
1 Част от терен, находящ се в гр. София, ул. „Първа Българска армия” № 163, м. „Орландовци – Малашевци“ 588,00

за паркинг или автокозметичен център

380,00 До реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 10 г.
2 Терен, находящ се в гр. София, Зона Б-17, част от Централна жп гара  – София 458,00 за паркинг 562,00 До реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 10 г.
3 Помещение, находящо се в гр. София, бул. «Княгиня Мария-Луиза» № 88, партер 5,30

за предоставяне на копирни услуги и канцеларски материали за граждани и юридически лица

29,00 10 г.
4 Помещение, находящо се в гр. София, бул. „Лазар Михайлов“ № 55 А 15,00 за телефонна централа 49,00 10 г.

 

Начална месечна наемна цена (НМНЦ): посочена в таблицата за съответния обект.

Гаранция за участие: 100.00 лв. за всеки отделен обект, внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ Мария-Луиза, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ Мария-Луиза. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 ч. на 21.12.2017 г.  

Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 ч. на 21.12.2017 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

21.11.2017